Tez-Koop-İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, yaklaşık iki kilometre süren yürüyüşün ardından rektörlük önünde basın açıklaması yaptı. Sayın, şunları söyledi:

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile sendikamız Tez-Koop-İş arasında yürütülmekte olan 01.07.2022-30.06.2024 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 23 Haziran'da başlamıştır. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü adına bağlı olduğu işveren sendikası Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yürütmektedir. Aynı dönemde Ondokuz Mayıs Vakfı (OMKAN) ve bağlı işyerlerinde çalışan işçiler adına da OMKAN Yönetim Kurulu ile de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürütülmektedir. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden iki ay geçmesine rağmen hâlâ anlaşma sağlanamaması nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçileri taleplerini dile getirmek için eylemlere başlamıştır.

"İŞVEREN SENDİKASI TARAFINDAN İLK ALTI AY İÇİN YÜZDE 5’LİK ZAM VERİLDİ"

Sendikamız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerinde uzun yıllardır örgütlüdür ve toplu iş sözleşmesi imzalamaktadır. Bu dönem işveren sendikası TÜHİS’e üye olan üniversitede sendikamızın işverene iletmiş olduğu toplu iş sözleşmesi teklifine karşı hiçbir ilerleme kaydedilmemiş; TÜHİS kendi teklifini dayatma yaparak toplu pazarlık sürecinin sağlıklı bir biçimde ilerlemesini engellemiştir. İşveren sendikası TÜHİS tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine birinci yıl, birinci altı ay dönemi için yüzde 5 ücret zammı teklif edilmiştir. Hayat pahalılığının giderek arttığı, enflasyon oranlarının rekor seviyelere ulaştığı; elektrik, doğal gaz, gıda, yakıt gibi yaşamsal önemdeki temel tüketim maddelerine ve hizmetlere her geçen gün yeni zamlar eklendiği, çalışanların giderek daha fazla yoksullaştığı bir dönemde işveren sendikasının yüzde 5 ücret zammı teklifi kabul edilebilir değildir.

"OMKAN’DAN DA SEFALET ZAMMI TEKLİF EDİLDİ"

Diğer yandan OMKAN’da da benzer bir süreç yaşanmaktadır. OMKAN’da uzun yıllardır büyük bir özveriyle çalışan işçilere de OMKAN tarafından sefalet zammı teklif edilmiştir. Asgari ücret düzeyinde ücretlerle çalışan işçilere toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önerilen zam oranları ne akla ne de vicdana sığmaktadır. Tüm bunlara rağmen sendikamız uzlaşma zemininden vazgeçmemiş, bir an önce sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, işçilerin hak ettikleri ücreti alabilmesi için gerekli adımları atmıştır. Aynı zamanda TÜHİS tarafından mevcut sözleşmemizde işçi lehine yer alan hükümler dahi geriye götürülmek istenmiştir. Çalışma saatleri toplu iş sözleşmemizde günde 8 saat, haftada 40 saattir. Cumartesi ve pazar günleri hafta tatilidir. Yıllardır bu çalışma saatlerinin uygulandığı üniversitede çalışma saatlerinde ikilik yaratılmak istenmektedir. Aynı iş yerinde aynı işi yapan işçilerin bir kısmı haftada 40 saat çalışırken diğer işçiler haftada 6 gün 45 saat çalıştırılmak istenmektedir. Aynı iş yerinde çalışan işçiler arasında bu tür bir eşitsizlik, çalışanlar arasında huzursuzluk yaratmaktadır, eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Toplu iş sözleşmemizde yer alan hükümler yıllar süren mücadeleler sonucunda kazanılmış haklardır. Sendikamız tarafından kazanılmış haklarda hiçbir şekilde geriye gidilemeyeceği açıktır.

"TİS İLE KAZANILMIŞ OLAN HAKLAR GERİYE GÖTÜRÜLMEMELİ"

Diğer yandan kamu idarelerinde çalışan 700 binden fazla işçi için hükümet ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında imzalanan, kamuda en düşük ücretleri ve ücrete bağlı hakları belirleyen 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nün uygulandığı kamu iş yerlerinde benzer işlerde çalışan işçilerin almakta oldukları ücretlerin çok altında ücret teklif edilmesi, Anayasa’nın özenle koruduğu hem eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına hem de sosyal adalet ilkesine aykırıdır. Eşitlik ilkesine uygun olarak kamu kurumlarında benzer hizmet gruplarında çalışan işçiler arasında ücrette ve sosyal haklarda eşitlik sağlanmalıdır. Yıllarca verilen mücadeleler sonucu toplu iş sözleşmesi ile kazanılmış olan haklar geriye götürülmemelidir. Açıklanan nedenlerle ekonomik krizin bu denli derinden hissedildiği bir dönemde toplu iş sözleşmesi sürecinin uzaması, ekonomik sıkıntılarla da birleşince çalışanlar arasında ciddi huzursuzluklara yol açmış, çalışma barışını ortadan kaldırmıştır. Daha fazla geciktirilmeden bir an önce işçilerin mağduriyeti giderilmelidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine diğer kamu kurumlarındaki işçi ücretlerinin altında ücret dayatmasından vazgeçilmelidir. Yıllardır gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve OMKAN işçileri, harcadığı emeğin, döktüğü alın terinin karşılığını almalıdır."