DEPREMİ ÖNCEDEN BİLMEK MÜMKÜN MÜDÜR?

Var olan koşullarda depremin önceden belirlenmesi mümkün değildir.

FAY HATTI NEDİR?

Yerkabuğunu oluşturan kayaçların bir yüzey boyunca kırılmasıyla oluşan iki parçanın birbirine göre yerdeğiştirmesidir.

DEPREM ŞİDDETİ NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Depremin yer yüzeyindeki etkilerine depremin şiddeti denir. Şiddetin ölçüsü, insanların deprem sırasında uykudan uyanmaları, mobilyaların hareket etmesi, bacaların yıkılması ve toplam hasar gibi çeşitli kıstaslar göz önüne alınarak yapılır.  

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Ana depremi izleyen daha küçük ölçekli sarsıntılar dizisidir. Belli bir periyodu olmayıp 2 yıl kadar sür

TSUNAMİ NEDİR?

Japonca' da "liman dalgası" anlamına gelen tsunami sözcüğü; okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgasına denir.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEDİR?

Doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu Vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanır. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alan hattın uzunluğu yaklaşık 1200 km dir; genişliği ise 100 m ile 10 km arasında değişir.

DEPREMİN MAGNİTÜDÜ NEDİR?

Depremin Magnitüdü, belli bir zaman dalgalarının genliğinin logaritmasıdır.

RICHTER ÖLÇEĞİ NEDİR?

Richter Ölçeği sanıldığı gibi bir alet değildir; depremin magnitüdünü tanımlayan matematiksel bir formüldür.

MAGNİTÜD VE ŞİDDET ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Magnitüd depremin kaynağında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü; şiddet ise depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür.

KAYDEDİLEN EN BÜYÜK DEPREM HANGİSİDİR?

1900'den bu yana kaydedilen en büyük deprem, 22 Mayıs 1960'ta Şili'de olmuştur. (Magnitüdü 9.5' tir.)

TÜRKİYE'DE KAYDEDİLEN EN BÜYÜK DEPREM HANGİSİDİR?

Aletsel dönemde ülkemizde kaydedilen en büyük deprem 26 Aralık 1939' da Erzincan'da olmuştur. (Magnitüdü 7.9'dur.)

YERYÜZÜNDE EN AZ SALLANAN KITA HANGİSİDİR?

Depremi en az olan kıta Antartika'dır.

AFET YÖNETİMİ NE DEMEKTİR?

Afet öncesi ve sonrası müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma, zarar azaltma ve hazırlık safhalarını kapsayan bir süreci ifade eder. Afet riski ve onun doğurduğu sonuçları azaltmayla ilgili diğer çalışmaları da kapsar.

SİVİL SAVUNMA NEDİR?

Savaşta ve afetlerde, halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan, silahsız, koruyucu, kurtarıcı önlem ve faaliyetler bütünüdür.

SİSMOLOJİ NEDİR?

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının nasıl yayıldığını, depremlerin ölçülmesi ve depremle ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalıdır.

AKTİF FAY NEDİR?

Belirli bir sürede kırılma hareketini tekrarlayan faylardır. Son 10,000 yıl içinde bir veya daha fazla sayıda kırılmış faylara denir.

ARAMA VE KURTARMA NEDİR?

Özel olarak eğitilmiş kişilerce gerekli donanım, arama cihazı ve köpekler kullanılarak afet sonrasında çöken binaların altından canlıların bulunup çıkarılması amacıyla faaliyet gösterilmesidir.

ERKEN UYARI NEDİR?

Afet riskini engellemek veya bu riskleri azaltma için yada afete daha etkili müdahaleye imkan verecek zamanlamayla gerekli bilgilerin, belirlenmiş kurumlar tarafından topluma duyurulmasıdır.

MERKEZ ÜSSÜ NEDİR?

Yerkabuğu içinde deprem oluşturan bir kırılmanın yeryüzü üzerindeki izdüşüm noktasıdır. Genellikle en fazla hasarın görüldüğü bölgeyi ifade eder.

YER KABUĞU NEDİR?

Dünyanın katı durumundaki en üst katmanıdır. Yer kabuğunun ortalama kalınlığı 33 km'dir.

ANA ŞOK NEDİR?

Öncü depremler ile artçı depremler arasında meydana gelen ve bunlardan daha büyük enerji çıkışına neden olan asıl depremdir.

JEOLOJİ NEDİR?

Yer yuvarlağının oluşumunu, yapısını, yer kabuğunun gelişim evrelerini inceleyen bilim dalıdır.