Eğitim Sen Üniversite Şubeleri, Eğitim Sen İstanbul 2 No'lu Şube binasında, 'Vakıf Üniversiteleri’nde Örgütleniyoruz, Birlikte Güçleniyoruz!' başlıklı basın açıklaması düzenledi.

Gözden kaçırmayın

OECD ülkeleri arasında en fazla çalışmayan ve okumayan genç sayısı Türkiye’de OECD ülkeleri arasında en fazla çalışmayan ve okumayan genç sayısı Türkiye’de
HABER: FATOŞ ERDOĞAN

Eğitim Sen Üniversite Şubeleri, Eğitim Sen İstanbul 2 No'lu Şube binasında, "Vakıf üniversitelerinde örgütleniyoruz, birlikte güçleniyoruz!" başlıklı basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında özel üniversitelerde yaşanan sorunlara ve hak gasplarına değinilerek örgütlenme çağrısı yapıldı. Ankara 5 No, İzmir 3 No ve İstanbul 6 No’lu üniversite şubelerinin ortak basın açıklamasını Eğitim Sen 6 No'lu Üniversiteler Şube Başkanı Beyzade Sayın okudu. Açıklamada, "Bugün vakıf üniversiteleri ve mücadele tarihimiz için büyük bir gün! Türkiye’nin dört yanında sesini duyurmaya çalışan, haklı taleplerini savunan işçiler gibi vakıf üniversitelerindeki bilim emekçileri de artık yeter diyor" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Üniversitelerin reklam broşürlerini dağıtmaya zorlanan, “müşteri memnuniyeti” adı altında hakları yok sayılan, ders içerikleri ve araştırma konuları baskılanan, dolayısıyla akademik özgürlüğü ortadan kaldıran uygulamalar altında akademik faaliyet yürütmeye çalışan bilim emekçileri sendikamızda örgütleniyor!
4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları yasasının örgütlenme hakkımızı kısıtlayan hükümlerine karşı uluslararası sözleşmelerden doğan haklarımızı, fiili ve meşru mücadele birikimimizi kullanarak Türkiye’de sendikal ve çalışma düzenini değiştirecek bir süreci başlatıyoruz.
Biliyoruz ki,
·       Anayasada da belirtildiği üzere vakıf üniversiteleri kanunla kurulan, “kamu hizmeti” üreten, bu nedenle kar-zarar mantığıyla değil, piyasa ilişkilerinden belli oranda bağışık kılınan kurumlardır.
·       Anayasanın 130. maddesine göre, “Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, mali ve idari konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tabidir.” hükmü yer almaktadır.
·       Bu nedenle vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenler, disiplin mevzuatı gibi konularda devlet üniversitelerindeki akademisyenlerin tabi olduğu hükümlere tabi kılınmakta ancak örgütlenirken kamu görevlileri sendikalarında örgütlenmelerine izin verilmemektedir.
Ancak YÖK, vakıf üniversitelerindeki ücretler devlet üniversitelerindeki denk kadrolardan düşük olamaz demekte, fakat vakıf üniversitelerindeki bilim emekçilerinin taleplerini ve sorunlarını görmeyip seslerini duymamaktadır.
Bu nedenle sendikamız Eğitim Sen, iç hukuk ve uluslararası hukuk normlarından güç alan sendikal hak ve özgürlüklerini kullanarak yeni bir dönem başlatmakta, kapılarını vakıf üniversitelerindeki akademisyenlere açmaktadır. Bu kapsamda sendikamız;
·       Ankara, İzmir ve İstanbul’daki vakıf üniversitelerinden birer kişiyi üye yaparak hukuksal bir mücadele başlatacak,
·       Ankara 5, İzmir 3 ve İstanbul 6 No’lu üniversiteler şubelerimiz bünyesinde vakıf üniversiteleri komisyonu kurarak yaşanan sorunların ve taleplerin takipçisi olacak,
·       Üniversite şubelerimizin vakıf üniversitelerinden fahri üyelik yapmasını sağlayacaktır.

Eğitim Sen olarak, hukuksal mücadele sürecinin uzun ve meşakkatli bir yol olabileceğinin farkında olarak, vakıf üniversitelerindeki bilim emekçileriyle birlikte geleneğimize uygun biçimde fiili ve meşru mücadeleyi de tüm gücümüzle örgütleyeceğiz. Birlikte güçlü olduğumuzu ve birlikte değiştirebileceğimizi biliyoruz! Sizleri sendikamızda örgütlenmeye, örgütlü gücümüzle sorunları aşmaya davet ediyoruz.