Tenkis davası, miras bırakanın ölümünün ardından, saklı pay sahibi mirasçıların, miras bırakanın saklı paylarını ihlal eden tasarruflarının iptali veya tenkisi amacıyla açtıkları bir dava türüdür. Tenkis davası, yalnızca saklı pay sahibi mirasçılar tarafından açılabilir.

Mirasta Saklı Pay Nedir?

Mirasta saklı pay, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan ve kanunen mirasçılarına tanınan paydır. Saklı pay, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünün bir sınırıdır.

Türk Medeni Kanunu'na göre, saklı pay sahibi mirasçılar şunlardır:

● Altsoy

● Ana ve baba

● Sağ kalan eş

Saklı Payların Miktarı

Türk Medeni Kanunu'nda saklı payların miktarı şu şekilde belirlenmiştir:

● Altsoy için: Miras bırakanın yasal miras payının tamamı

● Ana ve baba için: Miras bırakanın yasal miras payının yarısı

● Sağ kalan eş için:

○ Altsoy veya ana ve baba ile birlikte mirasçı olması halinde: Miras bırakanın yasal miras payının 1/4'ü

○ Yalnız başına mirasçı olması halinde: Miras bırakanın yasal miras payının tamamı

Tenkis Davasının Şartları

Tenkis davası açılabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

● Miras bırakanın ölümünün gerçekleşmiş olması

● Miras bırakanın tasarruflarının saklı payları ihlal etmesi

● Tenkis davası açma hakkı bulunan mirasçıların davası açmak için gerekli şartları taşıması

Tenkis Davasının Süresi

Tenkis davası, miras bırakanın ölümünden itibaren bir yıl içinde açılmalıdır. Bu sürenin geçmesi halinde, tenkis davası açma hakkı düşer.

Tenkis Davasının Kapsamı

Tenkis davası, miras bırakanın tasarruflarının saklı payları ihlal ettiği kısmı kapsar. Tenkis davası sonucunda, saklı pay sahibi mirasçıların saklı payları korunmuş olur.

Tenkis Davasının Süreci

Tenkis davası, diğer davalarda olduğu gibi, mahkemeye dilekçe ile başvuru yapılarak başlatılır. Dilekçede, tenkis davası açılma gerekçeleri ve talepler açıkça belirtilmelidir.

Mahkeme, davanın kabulü halinde, miras bırakanın tasarruflarını saklı paylara uygun hale getirmek için gerekli işlemleri yapar. Bu işlemler, tasarrufun iptali, tasarrufun bir kısmının tenkisi veya tasarrufun kapsamının değiştirilmesi şeklinde olabilir.

Tenkis Davasının Sonuçları

Tenkis davası sonucunda, miras bırakanın tasarrufları saklı paylara uygun hale getirilir. Bu durumda, saklı pay sahibi mirasçılar, saklı paylarına denk gelen miras paylarını elde etmiş olurlar.

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık belgesi mirasçıların kimlik ve miras paylarını gösteren resmi bir belgedir. Mirasçılık belgesi, mirasın paylaştırılması, mirasın devri veya mirasa ilişkin diğer işlemlerin yapılması için gereklidir.

Mirasçılık belgesi, mahkemeden veya noterden alınabilir. Mahkemeden alınan mirasçılık belgesi, noterden alınan mirasçılık belgesine göre daha güçlü bir belgedir.

Tenkis Davası ve Mirasçılık Belgesi Arasındaki İlişki

Tenkis davası, miras bırakanın tasarruflarının saklı payları ihlal etmesi durumunda açılan bir davadır. Tenkis davası sonucunda, miras bırakanın tasarrufları saklı paylara uygun hale getirilir.

Mirasçılık belgesi, mirasçıların kimlik ve miras paylarını gösteren resmi bir belgedir. Tenkis davası sonucunda, miras bırakanın tasarrufları saklı paylara uygun hale getirilirse, mirasçılık belgesi de bu doğrultuda değiştirilir.

Sonuç

Tenkis davası, miras bırakanın tasarruflarının saklı payları ihlal etmesi durumunda açılan bir davadır. Tenkis davası sonucunda, miras bırakanın tasarrufları saklı paylara uygun hale getirilir.

Mirasçılık belgesi, mirasçıların kimlik ve miras paylarını gösteren resmi bir belgedir. Tenkis davası sonucunda, miras bırakanın tasarrufları saklı paylara uygun hale getirilirse, mirasçılık belgesi de bu doğrultuda değiştirilir.