Boğaziçi Üniversitesi’nin seçilmiş senatörleri, 2 Ocak'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Rektör Melih Bulu’nun, yine Cumhurbaşkanı tarafından 15 Temmuz'da görevden alınmasının ardından, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olmak için başvuracak rektör adaylarına hitaben bir açık mektup kaleme aldı.

Yükseköğretimde yeni bir yönetişim modeline ihtiyaç olduğunun ifade edildiği, 11 seçilmiş senatörün imzasını taşıyan mektupta; Boğaziçi Üniversitesi senatosunca kurulan Üniversitelerde Yönetim Yapılanması Çalışma Komisyonu'nun (ÜYYK) hazırladığı, akademik özgürlük ve üniversite özerkliği temelinde kamu araştırma üniversitelerinin geleceğini ele alan 13 Temmuz tarihli raporda ortaya konulan esasların önemsendiği kaydedildi.

“YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ BİR YÖNETİŞİM MODELİNE İHTİYAÇ VAR”

Mektup şu şekilde:

"Üniversitemizin Rektör Adaylarına,

2 Ocak 2021 tarihinden beri Üniversitemizin akademik ve idari özerkliğini zedeleyen ve üniversite yaşamına önemli hasarlar veren bir kriz döneminden geçmekteyiz. Yeni bir Rektör belirleme sürecine girilen şu günlerde aşağıda imzası bulunan Senato üyeleri olarak aşağıdaki hususları aday meslektaşlarımızın dikkatine sunmayı görev biliriz.

Ülkemizde yükseköğretimde yeni bir yönetişim modeline ihtiyaç olduğu açıktır. Böyle bir çalışmaya katkı sunmak amacıyla Senatomuzca kurulan Üniversitelerde Yönetim Yapılanması Çalışma Komisyonu'nun (ÜYYK) hazırladığı, akademik özgürlük ve üniversite özerkliği temelinde kamu araştırma üniversitelerinin geleceğini ele alan 13 Temmuz 2021 tarihli raporda ortaya konulan esasları önemsiyoruz.

Bu geçiş döneminde görev alacak rektöre önemli sorumluluklar düşecektir. Boğaziçi Üniversitesi’nin 158 yıllık kurumsal geleneği ve 50 yıllık kamu araştırma üniversitesi deneyimi ile ortaya koyduğu ve 2012/9 sayılı Senato toplantısında kabul edilmiş olan Kamu Üniversitelerinin İşleyişine Dair İlkeler metni üniversite idarecileri için bu bağlamda yol göstericidir. Üniversitemiz yönetimine aday olan meslektaşlarımızın bu ilkelere bağlılıklarını taahhüt etmelerini bekliyoruz.

"REKTÖR AKADEMİK ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNABİLMELİ"

ÜYYK raporunda rektörün yetkinliklerine dair belirtilmiş olan bazı noktaları rektör adaylarına hatırlatmak isteriz:

Üniversite bileşenlerinin temel hakkı olan akademik özgürlüğün kullanılmasını teşvik edip koruyacak olan rektör, üniversitesinin kamuya ilan edilen değerlerini de özümsemiş olarak, üniversite içi ve dışında ifade edebilmeli ve gereken her yerde savunabilmelidir.

Üniversitede çeşitlilik ve kapsayıcılığı evrensel değerler olarak benimsemeli, bileşenlerin katılımıyla oluşturulacak kurul ve komisyonların çalışmaları üzerinden kararların alındığı bir akademik yönetişim modelini esas almalıdır.

Bağlantılı olarak akademik personelin istihdam, yükseltme ve atamalarında liyakat ilkesini her zaman ön planda tutarak, akademik birim ve yetkili kurulların kararlarını uygulamalıdır.

Bütün bunları yaparken üniversitenin örgütsel, mali, istihdama dönük ve akademik özerkliğini koruyarak geliştirmeyi temel önceliği olarak tanımalıdır.

Rektör adayları üniversitemizin değerlerine, aşağıdan yukarıya doğru işleyen yönetişim esaslarına, liyakat ve özerklik ilkelerine, öğrenci odaklı kamu araştırma üniversitesi vizyonuna bağlı kalacaklarını ve hesap verebilir olacaklarını taahhüt edebilmelidirler.

Üniversitemizin bu ilkeler ve değerler doğrultusunda yönetilmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Yasemin BAYYURT, Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Özlem BERK ALBACHTEN, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ümit BİLGE, Mühendislik Fakültesi Senato Temsilcisi

Prof. Dr. Metin ERCAN, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gülcan ERÇETİN, Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi

Prof. Dr. Çiğdem KAFESCİOĞLU, Fen-Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi

Prof. Dr. Cengiz KIRLI, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Ayşe MUMCU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi

Prof. Dr. Turgut Tüzün ONAY, Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Özlem YILDIRIM ÖKTEM, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Can YÜCESOY, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürü"