Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM),  Danıştay 10. Daire’nin İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı açılan davaları reddetmesi kararına yapmış olduğu basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Danıştay’ın oy çokluğuyla aldığı ret kararına ilişkin yapılan açıklamada “Siyasallaşmış yargının demokratik hukuk devletine vurmuş olduğu en ağır darbelerden biri”  olarak değerlendirildi. Açıklamada "Ankara’da yargıçlar yoksa Türkiye’nin 81 ilinde ülkenin mağdur kadınlarını savunacak avukatlar var. İstanbul Sözleşmesi’nden ve kadın hakları mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" denildi.

"SİYASALLAŞMIŞ YARGININ DEMOKRATİK HUKUK DEVLET,NE VURMUŞ OLDUĞU EN AĞIR DARBE"

TÜBAKKOM tarafından Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali talebini reddetmesine ilişkin yapılan açıklamada “"Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararına karşı açılan iptal davalarına ilişkin olarak Danıştay 10. Dairesi'nin oy çokluğuyla vermiş olduğu ret kararı siyasallaşmış yargının demokratik hukuk devletine vurmuş olduğu en ağır darbelerden biridir. Zira artık ortada bir güçler ayrılığı rejimi değil, çoğulculuğu dışlayan, tekleştirici, otokratik güçler birliği rejimi hüküm sürmekte, bu karar da bunu ifşa etmektedir" ifadelerine yer verildi. 

“İstanbul Sözleşmesi'nden ve kadın hakları mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu karar, Türkiye’de kadın mücadelesinin en önemli dayanaklarından biri ve kadınların her türlü şiddete karşı koruma kalkanı olan İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırırken aynı zamanda Anayasayı da ayaklar altına almıştır. Lakin bu karar Anayasamızın 90. ve 104. maddeleri yok sayılarak, yasama makamı olan TBMM tarafından onaylanarak uygun bulunmuş kanun hükmünde bir temel insan hakları sözleşmesinden Yürütmenin kararı ile çekilmenin önünün açılması demek olacaktır ki; bu, milletin iradesinin gasbı ile milli iradenin tek kişinin keyfiyetine teslim edilmesi demektir. Yürütmeye tanınan bu yargı denetiminden yoksun, sınırsız takdir yetkisi, başta kadınlar olmak üzere tüm yurttaşların kişi hak ve özgürlüklerini, hukuk güvenliğini ortadan kaldırmaya yönelik ağır bir hak ihlalidir.

DEVA Partili Esen'den kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 6 acil çağrı DEVA Partili Esen'den kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 6 acil çağrı

TÜBAKKOM olarak her koşulda demokratik hukuk devletini savunmaya devam edeceğimizi, İstanbul Sözleşmesi'nden ve kadın hakları mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyor ve bir kez daha hatırlatıyoruz 'Ankara’da yargıçlar yoksa Türkiye’nin 81 ilinde ülkenin mağdur kadınlarını savunacak avukatlar var.'"