Sağlık çalışanları, özlük hakları talebiyle yurt genelinde Beyaz Nöbet başlattı. Haklarının iyileştirmesine yönelik tasarının Meclis'e gelmemesi halinde 8 Şubat'ta Beyaz G(ö)rev'e çıkacaklarını aktaran sağlık çalışanları, "Haklarımız için Beyaz Nöbet'teyiz" dedi.

Haber: Fatoş Erdoğan

Türk Tabipleri Birliği (TTB) önünde ve eş zamanlı tüm illerde sağlık çalışanları, özlük haklarını alana kadar 'Beyaz Nöbet' başlattı.

İstanbul’da ilk nöbet, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde başlatıldı. Sağlık çalışanları, 26 Ocak-4 Şubat arasında, tasarının Meclis'e gelmesi ve hakları olanı almak için 'Beyaz Nöbet' başlattıkları, yasal düzenlemeler yapılmazsa 8 Şubat'ta da Beyaz G(ö)rev'e çıkacaklarını aktardı.

İstanbul  Tabip Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Genel Sağlık-İş, Dev Sağlık-İş ve Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası adına ortak basın açıklamasını, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip okudu.

"ŞİDDET YASASI GÜNDEMDE BİLE DEĞİL"

Prof. Dr. Saip, sağlık sisteminde yaşanan sorunlar dikkat çekti:

"Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte halkın sağlık hakkı, sağlık emekçilerinin de çalışma hakları giderek geriletilmiş, sağlık alanı bile isteye çökertilmiştir. Sağlık sisteminin çökertilmesi halkın nitelikli sağlık hakkına erişememesine neden olmaktadır. Sağlık sisteminde yaşanan sorunların sorumlusu hekimler, dişhekimleri, veteriner hekimler, eczacılar, hemşireler, laborantlar yani sağlık alanında görev yapan çalışan sağlık emekçileri değildir. 

Sağlık emekçileri yetersiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında tükenmekte, aşırı iş yükü ile çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştirilmektedirler. Performans ile sağlık çalışanları birbirine düşman edilmekte, nicelik niteliğe yeğlenmektedir. Sağlıkta şiddetin yaşanmadığı tek bir gün geçmemektedir. Güvenli işyerleri ve etkili bir şiddet yasası ise gündemde bile değildir.    

"ÇALIŞMA YAŞAMI SÜRDÜLEMEZ OLDU"

Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunların yanı sıra liyakatsiz atamalar, yönetici mobbingleri, KHK’ler ve soruşturmalar ile sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık emekçilerinin sosyal ve siyasal sağlık hakkı ihlal edilmektedir. Bizler artık sağlık veremez hale getirilen çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz.

Sağlık çalışanlarının talepleri ile halkın sağlık hakkı talebi birbirinden ayrı düşünülemez. Bizler, emeği üretenler yeni bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Genel sağlık hizmetlerinde, katkı-katılım payları, ilave ücretler ile halkın cebinden parasının çıkmadığı, ilaç krizinin yaşanmadığı, halkı özel sektöre yönlendirmeyen, yaşam alanlarına yakın hastanelerin kapatılmadığı, şehirden uzak şirket hastaneleri ile sermayeye bütçenin ayrılmadığı, koruyucu sağlığın öncelendiği bir sistemi kurmak mümkün.  

Gözden kaçırmayın

Samsun'da işten çıkartılan 10 motokurye için eylem yapıldı Samsun'da işten çıkartılan 10 motokurye için eylem yapıldı

"TASARININ KAPSAYICILIĞI ARTIRILMALI VE MECLİS'E GETİRİLMELİ"

Öncelikle hekimlerin ve dişhekimlerinin bir kısmının gelirlerinde düzenleme içeren ama onlar arasında dahi eşitsizlik yaratan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarının geri çekilmesine, Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen hâlâ görüşülmemesine itiraz ediyoruz. Tasarı kapsayıcılığı arttırılarak, veteriner hekimler ile diğer tüm sağlık sınıfı çalışanları dahil edilerek derhal Meclis’e getirilmelidir. Meclis’e gelene kadar genel merkezlerimizde, sağlık kurumlarında, Ankara’da TTB’de NÖBETTE olacağız.  

Tasarının Meclis’e getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı G(Ö)REV’inde olacağımızı buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz.

"AİLE HEKİMLİĞİ CEZA YÖNETMELİĞİ İPTAL EDİLMELİ"

Tüm bu süreçte taleplerimiz açık;         

*Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi,  

*Kamuya ait binalarda, kamu çalışanlarından oluşan eksiksiz bir ekiple koruyucu hekimliği önceleyen birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi,       

*Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile gelişmiş ülkeler ortalamasına çıkarılması, 

*Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması, fazla mesainin ücretlendirilmesi,    

*Emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin tüm sağlık emekçilerine uygulanması; üstüne eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi,  emekli maaşlarının arttırılması,   

"MESLEK HASTALIKLARI YASASI ÇIKARILMALI"

*Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi, koruyucu hekimliği ilk bariyeri olan hayvan sağlığı hizmetlerinde üreticilerden alınan tüm ücretlerin devlet tarafından ödenmesi,

*COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması,     

*Etkin bir yasa ile 'sağlıkta şiddet'in önlenmesi Veteriner hekimlerin de sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmesi, işyerlerinde güvenli çalışma koşullarının sağlanması,   

*Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi,

*Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesidir."