Haber Merkezi

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Meclis'e sunulan düzenlemenin geri çekilmesi üzerine sağlık meslek örgütleri tarafından alınan karar çerçevesinde, sağlık çalışanları bugün yurt genelinde iş bıraktı.

Greve katılan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası özlük haklarına ilişkin adımların atılmasını talep ediyor.

İSTANBUL

Türkiye’nin her yerinde bugün iş bırakan sağlık çalışanları, İstanbul'da da sabah saatlerinde birçok hastanede basın açıklaması düzenleyerek, taleplerini sıraladı.

SES Şişli Şubesi, genel eylem öncesi hastanelerde TTB ve İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) katılımıyla basın açıklaması yaptı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde yapılan açıklamada, SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç konuştu ve sağlık çalışanlarının taleplerini hatırlattı.

İstanbul merkez eylemi, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde gerçekleştirildi. İstanbul Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü önünde toplanan sağlık meslek örgütleri, hastane önüne sloganlarla yürüyüş düzenledi.

Ortak basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip okudu.

foto6-2

ANTALYA

Antalya Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi'nin çağrısıyla, kentteki sağlık çalışanları da, TBMM’deki tüm partilerin oybirliğiyle getirilen yasa tasarısının, Meclis içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesi üzerine bugün greve gitti.

Grev nedeniyle ilk eylem saat 09.00'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi içinde bulunan Asistan Cafe önünde gerçekleşti.  İkinci açıklama ise saat 10.00'da Atatürk Devlet Hastanesi önünde yapıldı. Kepez Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları da, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" dedi.

foto2-5

"NE İSTİYORUZ?"

Grev açıklamasında, talepler bir kez daha sıralandı:

*İnsanca yaşayabileceğimiz, insanca geçinebileceğimiz, emekliliğe yansıyan temel ücret, 7.200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı İSTİYORUZ!

*Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi İSTİYORUZ!

*Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini ve insanca çalışma süreleri; güvenli, sağlıklı çalışma ortamları; COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası, sağlıkta şiddete karşı etkin ve etkili yasa İSTİYORUZ!

*Mevcut 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini; randevuların hastalarımıza en az 20 dakika ayırabileceğimiz şekilde düzenlenmesini İSTİYORUZ!

*Toplumun geniş kesimlerinin sağlık hizmeti ihtiyacı da hekimlerin özlük hakları da ancak kamusal sağlık politikalarıyla teminat altına alınabilir. İş güvencemiz/gelir güvencemiz/mesleki bağımsızlığımız için kamusal sağlık sistemi İSTİYORUZ!

*Sağlık, piyasanın vahşi koşullarına terk edilemez! Şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını, özel hastanelere değil kamu hastanelerine bütçe ayrılmasını, özel hastanelerde aşırı çalıştırılmaya ve ciro baskısına son verilmesini İSTİYORUZ!

*Tüm asistanların emeklerinin karşılığını aldığı; çekirdek eğitim müfredatına uygun, asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi olduğu nitelikli uzmanlık eğitimi almasını ve eğitim dışı işlerde çalıştırılmamasını İSTİYORUZ!

*Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini, topluma dayalı ve bölge/nüfus tabanlı, kamuya ait binalarda kamu çalışanlarından oluşan eksiksiz bir ekiple koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak birinci basamak sağlık örgütlenmesi İSTİYORUZ!

*İşyeri hekimliği alanında OSGB ve benzeri özelleştirmeye son verilmesini; işyeri hekimlerinin çalışma saatleri, atama ve ücretlendirmeleri konusunda tabip odalarının yetkili olmasını İSTİYORUZ!

*KHK ve güvenlik soruşturmaları ile hukuksuzca işinden alı konulmuş tüm sağlık çalışanlarının derhal işlerine başlatılmasını İSTİYORUZ!"

foto1-12

NE OLMUŞTU?

12 Kasım'da TBMM Genel Kurulu’nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekilmişti.

AKP milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edildi.

Bunun üzerine sağlık meslek örgütleri, grev kararı aldığını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Şimdi G(ö)REV zamanı. 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV’deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır."

foto5-4