Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Çeşme Projesi'ne ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından İzmir'deki TMMOB, EGEÇEP, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası gibi sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Çeşme rant projesine ilişkin yürütülen bütün çalışmalar acilen durdurulmalıdır. Yürütmenin durdurulması kararına rağmen yapılacak her işlem, kamu görevlilerinin cezai ve mali sorumluluğunu gerektirecektir" denildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, "İzmir'in Kanal İstanbul'u" olarak adlandırılan, bölgeye büyük yapılaşma getireceği, doğa tahribatına neden olacağı ve su kıtlığı yaratacağı gerekçesiyle eleştirilen Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi'ne ilişkin ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Kararın ardından TMMOB İzmir İKK, EGEÇEP, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası gibi davacı sivil toplum kuruluşları, bugün İzmir Mimarlık Merkezi'nde ortak basın açıklaması yaptı.

"İMTİYAZLI BİR AZINLIĞIN HİZMETİNE SUNULACAK"

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz'ın okuduğu "Çeşme rant projesine ilişkin yürütülen bütün çalışmalar acilen durdurulmalıdır" başlıklı açıklamada, Çeşme Projesi için belirlenen alanın 22 bin 400 futbol sahası büyüklüğündeki 16 bin hektarlık alanı kapsadığına dikkat çekildi. Açıklama şöyle:

Kömürlü termik santrallerine karşı kervan yolculukları Kömürlü termik santrallerine karşı kervan yolculukları

"Bu devasa kamu arazisi ve deniz alanları yatırımcılara irtifak hakkı tesisi suretiyle tahsis edilerek bu alanın tümünde ve adaları da içeren deniz alanlarında, halkımızın girişine kapalı, imtiyazlı bir azınlığın kullanımına özgülenmiş, girişi denetimli bağımsız özel bir yetki alanı oluşturulacaktır. Bu devasa kamu arazisinin ve deniz alanlarının irtifak hakkı sahibine devri karşılığı alınacak bedel, kamu harcamaları için kullanılamayacak. Sadece alanın altyapı yatırımlarına harcanabilecektir. Yani irtifak bedeli dahi kamuya değil yatırımcının hizmetine sunulacaktır. Tahsis edilecek kamu arazisi ve deniz alanları nadir bir ekosistemi barındırmaktadır. Alan, doğal sit alanları, su koruma havzaları, orman alanları ile çok özel niteliklere haizdir. Ancak alanın bu çok özel niteliklerine müdahale edilerek, imtiyazlı bir azınlığın hizmetine sunulmak üzere mega yat limanları, golf sahaları, kıyı otelleri, lüks konut ve rezidanslar vb. yapılacaktır.

"BAKANLIK YARGI KARARINI UMURSAMADAN YÜRÜRLÜĞE KOYDU"

12.02.2020 tarihinde 16 bin hektar alanda ilan edilen Çeşme Turizm Bölgesi’nin bir benzeri 2006 yılında çok daha küçük, 10 bin hektarlık bir alanı kapsayacak şekilde ilan edilmiş, bu işlem Danıştay 6. Daire’nin 2006/4056 E.- 2008/8262 K. sayılı kararı ile hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiş ise de Bakanlık, yargı kararlarını umursamadan çok daha büyük alan için, hukuka aykırılığı yargı kararı ile belirlenmiş işlemi tekrar yürürlüğe koymuştur. Bu yanıyla 12.02.2020 tarihli Resmi Gazete de ilan edilen işlem, hukuk devleti ilkesinin de ihlali niteliğindedir. Kurumlarımız ve çok sayıda duyarlı yurttaş, halkımızın yaşam alanlarına, nadir ve korunması gereken habitat alanlarına müdahale içeren ve hukuka aykırılığı daha önce yargı kararı belirlenmiş işleme karşı Danıştay 6. Daire nezdinde dava açmış, mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinde de işlemin kamu yararına uygun olmadığı belirlenmiş ise de Danıştay 6. Daire, gerekçesiz olarak yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir.

NİHAİ KARAR BEKLENİYOR

Ancak itirazımız üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararı ile Danıştay 6. Daire’nin kararı kaldırılarak 12.02.2020 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında, deniz alanlarını da kapsayan bu denli büyük bir alanın gereklilikleri açıklanmadan turizm bölgesi ilan edilmesi hukuka aykırı bulmuştur. Bu karar davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da tebliğ edilmiş olup, İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 27. maddesi gereğince, Bakanlıkça Çeşme Turizm Bölgesi projesi kapsamında artık hiçbir işlem ve tasarrufta bulunulamayacaktır. Yürütmenin durdurulması kararına rağmen yapılacak her işlem, kamu görevlilerinin cezai ve mali sorumluluğunu gerektirecektir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun hukuka aykırı bulduğu işlem hakkında Danıştay 6. Daire tarafından aynı yönde nihai karar verilmesi beklenmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

  • BASIN AÇIKLAMASINDAN GÖRÜNTÜ
  • BAKANLIĞIN HAZIRLADIĞI ÇEŞME PROJESİ TANITIM VİDEOSUNDAN GÖRÜNTÜ